Atļauja valdībai pārkāpt cilvēktiesības

Ministru kabinets lūdz Saeimu steidzami apstiprināt tieslietu ministrijas izstrādātu likumprojektu, kas turpmāk ministru kabinetam dotu tiesības atkāpties no tām starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, kuras tam traucē novērst covid infekcijas izplatīšanos vai izplatīšanās draudus.

 

Lūdzu atbildīgās personas pastāstīt sabiedrībai

1. Vai plānotās izmaiņas likumā pieļauj ieviest obligātu pienākumu vakcinēties? Šāds pienākums pārkāptu starptautiskas saistības cilvēktiesībās.

[4. pants. 7. Covid-19 infekcijas izplatīšanās vai izplatīšanās draudu gadījumā Ministru kabinets epidemioloģiskās drošības nolūkos var noteikt: īpašus epidemioloģiskās drošības pasākumus, kurus personām nepieciešams veikt;]

 

2. Vai plānotās izmaiņas likumā pieļauj īstenot veselības ministres parakstīto katastrofu medicīnas plāna 24. pielikumu, kas, gadījumā, ja intensīvajā terapijā brīvu vietu skaits samazinās zem 10%, uzliek ārstiem par pienākumu liegt piekļuvi dzīvību glābjošai terapijai noteiktām pacientu grupām? Šāda rīcība pārkāptu Satversmi un starptautiskas saistības - tiesības uz dzīvību glābjošu ārstēšanu.

[4. pants. 15. Covid-19 infekcijas izplatīšanās vai izplatīšanās draudu gadījumā Ministru kabinets epidemioloģiskās drošības nolūkos var noteikt: veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus (saglabājot tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir dzīvību glābjošie un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību);]

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/74C10BD43ADA54C5C2258625003C9731

(4) Ja tas nepieciešams Covid-19 infekcijas izplatīšanās vai izplatīšanās draudu novēršanas pasākumu efektīvai ieviešanai, Ministru kabinets atbilstoši kārtībai, kāda paredzēta Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos, paziņo starptautiskajām organizācijām par atkāpšanos no atsevišķām Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā.";

 

Es saprotu kāpēc, ja sabiedrībā nekontrolēti un plaši izplatās dzīvībai bīstama infekcija, var tikt ierobežotas atsevišķas cilvēktiesības, piemēram, var tikt noteikts pienākums sabiedriskās telpās valkāt masku.

Tomēr tiesības saņemt neatliekamo palīdzību, vai cilvēka tiesības noteikt pār savu ķermeni medicīnā, nebūtu ierobežojamas nekādos apstākļos.

Lūdzu Saeimas deputātus nepieņemt šo likumu, pirms vakcinēšanās brīvprātīguma princips un aizliegums diskriminēt pacientus pēc veselības stāvokļa ir nostiprināti ierakstot šajā likumā, kas paredz plašas Ministru kabineta kompetences noteikt ierobežojošos pasākumus dažādās jomās.

Aicinu Saeimu atcelt katastrofu medicīnas plāna 24. pielikumu, kas paredz daļai pacientu liegt piekļuvi dzīvību glābjošai terapijai.

https://manabalss.lv/aicinu-atcelt-planu-skirot-pacientus-ar-merki-liegt-pieejamo-arstesanu/

 

Ievērojot projekta steidzamību, sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes nav veiktas.

Par jauno 4.panta ceturto daļu: Gadījumā, ja Ministru kabineta noteiktie pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības un izplatības draudu novēršanai radītu tik nozīmīgus ierobežojumus personu tiesībām un brīvībām, ka tiktu skarta šo tiesību un brīvību specifisko aspektu būtība, piemēram:

- ja tiktu aizliegti visi privātie un publiskie pasākumi, piemēram, arī ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – ECK) 11.pantu (tiesības uz pulcēšanās brīvību) aizsargātie streiki, piketi, gājieni utml., tad, ievērojot faktu, ka līdzīgā situācijā 2020.gada martā Latvija iesniedza atkāpi no ECK 11.panta, arī šoreiz būtu lietderīgi apsvērt nepieciešamību iesniegt deklarāciju par atkāpšanos uz laiku no šo saistību izpildes;

- ja to personu loks, kam izglītības process norisināsies attālināti, kļūs plašāks, tad līdzīgi kā 2020.gada martā būtu jāapsver atkāpšanās uz laiku no ECK Protokola 2.panta, kurā tiek garantētas tiesības uz izglītību;

- ja tiktu pieņemts lēmums par plašiem ierobežojumiem apmeklētāju vizītēm sociālās aprūpes centros, ieslodzījuma vietās, slimnīcās utml, varētu rasties nepieciešamība izvērtēt iespēju uz laiku atkāpties no ECK 8.panta (tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību).

Taču Ministru kabineta stratēģijā nav ietverts izsmeļošs saraksts ar konkrētiem pasākumiem, kas būtu veicami Covid-19 infekcijas izplatības un izplatības draudu novēršanai, un šī likuma normas paredz plašas Ministru kabineta kompetences noteikt ierobežojošos pasākumus dažādās jomās, kas potenciāli varētu tikt skartas arī citas ECK garantētās tiesības. Ņemot vērā šo pasākumu mērķi un raksturu, tie, visticamāk, neparedzēs katras personas, kuras tiesības tiktu ierobežotas, individuālās situācijas izvērtējumu. Tādēļ Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4.pantā noteiktajā deleģējumā Ministru kabinetam jāparedz tiesības paziņot starptautiskajām organizācijām par Latvijas atkāpšanos uz laiku no atsevišķām starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai efektīvi īstenotu pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības un izplatības draudu novēršanai. Vienlaikus jāuzsver, ka atkāpes iesniegšana nekādi neierobežo Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju saņemt individuālās sūdzības par iespējamiem ECK pārkāpumiem saistībā ar Tāpat jāuzsver, ka priekšnoteikums tam, lai atkāptos no atsevišķām saistībām, ko Latvija uzņēmusies pievienojoties ANO Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ir ārkārtējās situācijas izsludināšana, tad bez oficiāla ārkārtējās situācijas stāvokļa Latvija informāciju par atkāpšanos no atsevišķām saistībām cilvēktiesību jomā var iesniegt tikai attiecībā uz ECK.

 

 

18.12.2020.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu rakstiet zeigurs@latnet.lv